Актуално

24 февруари, 2016, 12:53

Проект BG16RFOP002

Проект BG16RFOP002

2016-02-24 12:53:20

А и Д Комерсиал ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.001-0043-С01 - „Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на А и Д Комерсиал ЕООД, чрез инвестции в съвременно оборудване за производтсво на трапезна вода и пунш“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие на стойност 1 665 181.02 лв..
Предвидените по проекта дейности са:
- подобряване на производствените процеси,
- подобряване на съществуващите продукти и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес,
Те ще бъдат изпълнени чрез закупуване на съвременно оборудване с по-висока производителност.
Очакваните резултати след реализирането на проекта са:
- закупени, доставени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи - 17 броя;
- увеличен производствен капацитет на трапезна вода в РЕТ бутилки с 57% и при пуншовете с 44%;
- увеличен износ при пунша с 205% и при трапезната вода със 711%;
- увеличени приходи от продажби на вътрешния пазар на трапезна вода с 41% и на пунша с 21% спрямо данните от 2014г. в края на третата година от изпълнението на проекта;
- подобряване на производствения процес при трапезна вода и пунш в РЕТ бутилки от 5, 10 и 11л чрез заменяне на ръчния труд, където съществува, с пълна автоматизация;
- подобрено качество на трапезната вода и пуншовете;
- разширено присъствие на пазара на трапезна вода в страната и чужбина;
- съкратени производствени срокове и тези за доставка на трапезна вода и пунш до клиентите;
- открити 5 нови работни места;
- постигната вътрешна норма на възвръщаемост 75,49%;
- нарастване на производителността на труда с 22,93%;
- изменение на средните генерирани приходи от износ в следствие на инвестицията по проекта /общо увеличение на приходите от износ/ с 33,24%
- увеличаване на ефективността на производствените разходи с 24,08%.
Общата цел на този проект е свързана с подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на предприятията чрез предоставяне на инвестиционна подкрепа, в това число и на А и Д Комерсиал ЕООД.
Специфичните цели на настоящия проект са свързани, от една страна, с:
- увеличаване на производствения капацитет на трапезна вода в РЕТ бутилки с 57 % в края на третата година от изпълнението на проекта спрямо производителността през 2014 г.;
- повишаване производителността при пуншовете с 44 % спрямо данните от 2014 г.;
- засилване на експортния потенциал на фирмата чрез увеличаване на износа с 205 % при пуншовете с марка „Парти“ и на трапезна вода със 711 % спрямо данните от 2014 г.;
Специфичните цели, от друга страна, са насочени и към подобряване на производствения процес, ресурсната ефективност и ефикасност при трапезната вода и пуншовете съответно чрез фундаментална промяна в производството на трапезна вода и пунш, касаеща автоматизацията на процесите. Проектът предвижда намаляване потреблението на електроенергия с 5 %, намаляване на загубите от разлив на вода с 19 % при увеличено общопотребление на вода влагана в производството с 33 %, намаляване на годишно генерираните отпадъци /пластмаса, хартия и стъкло/ с 15 % - в края на третата година след изпълнението на проекта спрямо данните от 2014 г.

още новини